รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หอย
ผู้ถวายฎีกา
นายสมบูรณ์ สุตาคำ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/30234
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หอย เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านหลวง และตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและ ทำการเกษตร และประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 พ.ย. 2561
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
23 พ.ย. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
26 พ.ย. 2561 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
27 พ.ย. 2561 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
28 พ.ย. 2561 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
28 พ.ย. 2561 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
8 ม.ค. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
10 ม.ค. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
1 ก.ค. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
29 พ.ค. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11 ม.ค. 2562 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
4 ก.ค. 2562 4
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
4 มิ.ย. 2563 5
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
26 มิ.ย. 2563 21
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
29 มิ.ย. 2563 22
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
29 มิ.ย. 2563 22
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
8 ก.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้