รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2562_1
เรื่อง
นายกิติ์ชา ทีปตือังกูร และพวก ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน
ผู้ถวายฎีกา
นายกิติ์ชา ทีปต์อังกูร และพวก
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/6121
รายละเอียด
ได้รับหนังสือแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง) ให้ระงับการใช้ประโยชน์บนพื้นที่สาธารณะของศูนย์ฯ ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างและพืชผล
หนังสือสำนักราชลงวันที่
6 ต.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดิน
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
10 ต.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
16 ต.ค. 2561 5
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 ต.ค. 2561 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.
18 ต.ค. 2561 7
4.2
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.
18 ต.ค. 2561 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
18 ต.ค. 2561 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
24 ต.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
12 พ.ย. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7 ธ.ค. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
7 ธ.ค. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
14 พ.ย. 2561 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7 ธ.ค. 2561 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
7 ธ.ค. 2561 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
12 ก.พ. 2562 48
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
22 ก.พ. 2562 56
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
25 ก.พ. 2562 57
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
21 มี.ค. 2562
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17 ก.ย. 2562
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดเพชรบุรี
17 ก.ย. 2562
13.3
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมพัฒนาที่ดิน
17 ก.ย. 2562
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
14.3
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้