รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2562_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสุพจน์ แก้วพิลา และราษฎรบ้านใหม่ศรีอุบล
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/28005
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณตำบลโคกแสมสาร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและปัญหาอุทกภัย
หนังสือสำนักราชลงวันที่
19 ต.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลพบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
24 ต.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
24 ต.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
26 ต.ค. 2561 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
29 ต.ค. 2561 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
29 ต.ค. 2561 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
23 ม.ค. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
6 ธ.ค. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
25 มี.ค. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มจังหวัดลพบุรี
28 มี.ค. 2562 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
4 มิ.ย. 2562 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
1 เม.ย. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
17 ธ.ค. 2561 7
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
25 มี.ค. 2562 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มจังหวัดลพบุรี
29 มี.ค. 2562 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
5 มิ.ย. 2562 2
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
2 เม.ย. 2562 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
15 ก.ค. 2562 30
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
15 ก.ค. 2562 30
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
15 ก.ค. 2562 30
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้