รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทุ่งปงเตาพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสงวน ปัญญาใส ราษฎรบ้านปงเตา หมู่ที่ ๑๒
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/32998
รายละเอียด
นายสงวน ปัญญาใส ราษฎรบ้านปงเตา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทุ่งปงเตาพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยราษฎรตำบลปงเตา และตำบลบ้านร้อง ซึ่งขาดแคลนนำ้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 ธ.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 ม.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 ม.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
4 ม.ค. 2562 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร ลลิต ถนอมสิงห์
7 ม.ค. 2562 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
7 ม.ค. 2562 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
9 เม.ย. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยานฯ
27 ก.พ. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ชป
19 พ.ย. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
17 เม.ย. 2562 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยานฯ
4 มี.ค. 2562 4
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ชป
26 พ.ย. 2562 6
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
21 ก.ค. 2563 176
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ลลิต
21 ก.ค. 2563 176
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร. ดนุชา สินธวานนท์
21 ก.ค. 2563 176
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
22 ก.ค. 2563 177
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้