รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทุ่งปงเตาพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสงวน ปัญญาใส ราษฎรบ้านปงเตา หมู่ที่ ๑๒
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/32998
รายละเอียด
นายสงวน ปัญญาใส ราษฎรบ้านปงเตา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทุ่งปงเตาพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยราษฎรตำบลปงเตา และตำบลบ้านร้อง ซึ่งขาดแคลนนำ้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 ธ.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 ม.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 ม.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
4 ม.ค. 2562 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร ลลิต ถนอมสิงห์
7 ม.ค. 2562 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
7 ม.ค. 2562 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
9 เม.ย. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยานฯ
27 ก.พ. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ชป
19 พ.ย. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
17 เม.ย. 2562 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยานฯ
4 มี.ค. 2562 4
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ชป
26 พ.ย. 2562 6
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
21 ก.ค. 2563 176
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ลลิต
21 ก.ค. 2563 176
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร. ดนุชา สินธวานนท์
21 ก.ค. 2563 176
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
22 ก.ค. 2563 177
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
15 พ.ย. 2564
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
ชป/อธ/ปม/จว
24 พ.ย. 2564
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการฝายทุ่งปงเตาพร้อมระบบส่งนำ้
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้