รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2562_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายอนันต์ นานทัน (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/32419
รายละเอียด
ด้วย นายอนันต์ นานทัน ราษฎรบ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านหนองกุง ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 ธ.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
กาฬสินธุ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
24 ธ.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
24 ธ.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
25 ธ.ค. 2561 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.(รักษาราชการแทน) สมบูรณ์ วงศ์กาด
25 ธ.ค. 2561 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
25 ธ.ค. 2561 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
1 เม.ย. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กส 0017.2/1802
7 ก.พ. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/5306
11 มิ.ย. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กส 0017.2/1802
7 ก.พ. 2562 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/5306
15 มิ.ย. 2563 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
22 ก.ค. 2563 30
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
30 ก.ค. 2563 36
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
31 ก.ค. 2563 37
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
31 ก.ค. 2563 37
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
14 ส.ค. 2563
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กร 0003/2196
3 ก.ย. 2563
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
กรมชลประทานจัดเข้าแผนงบปรกติปี 2564
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้