รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2562_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสวอน พรหมบุตร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/2285
รายละเอียด
ด้วย นายสวอน พรหมบุตร ราษฎรอยู่บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองปรง ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
29 ม.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุรินทร์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
1 ก.พ. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
4 ก.พ. 2562 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
5 ก.พ. 2562 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
6 ก.พ. 2562 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
6 ก.พ. 2562 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
3 ก.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้