รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2562_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายพร้อมขุดลอกคลองม่วงชุม
ผู้ถวายฎีกา
นายเสริม สิทธิพันธ์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/2200
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
25 ม.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ปัตตานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
30 ม.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
30 ม.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
31 ม.ค. 2562 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
31 ม.ค. 2562 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
31 ม.ค. 2562 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
18 เม.ย. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ ปัตตานี
29 มี.ค. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดปัตตานี
4 เม.ย. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดปัตตานี
29 พ.ค. 2562 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
31 ก.ค. 2562 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานชลประทานที่ 17
3 ก.พ. 2563 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดปัตตานี
20 ก.พ. 2563 1
7.7
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน (สำนักงานชลประทานที่ 17)
1 ก.ค. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ ปัตตานี
29 มี.ค. 2562 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดปัตตานี
5 เม.ย. 2562 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดปัตตานี
4 มิ.ย. 2562 5
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
31 ก.ค. 2562 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานชลประทานที่ 17
6 ก.พ. 2563 4
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดปัตตานี
2 มี.ค. 2563 8
8.7
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน (สำนักงานชลประทานที่ 17)
1 ก.ค. 2563 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 ก.ค. 2563 2
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ (ลปร.)
3 ก.ค. 2563 3
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
3 ก.ค. 2563 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
22 ก.ค. 2564
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน
30 ก.ค. 2564
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดปัตตานี
30 ก.ค. 2564
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองม่วงชุมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองม่วงชุมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้