รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2562_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกฝายหนองคำ
ผู้ถวายฎีกา
นางสมยศ อ้อมกอกุล (905)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/693
รายละเอียด
ด้วย นางสมยศ อ้อมกอกุล ตัวแทนราษฎรบ้านอ้อมกอ หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานโครงการขุดลอกฝายหนองคำ ก่อสร้างประตูระบายน้ำ และปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบฝาย ฯ เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรแบบครบวงจรได้ตลอดปี และเอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแบบนวัตวิถี สร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เคยยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการมานานแล้ว แต่ยังมิได้รับการช่วยเหลือประการใด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
11 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 ก.พ. 2554 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 ก.พ. 2554 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
14 ก.พ. 2554 1
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.(รักษาราชการแทน) ปวัตร์ นวะมะรัตน
15 ก.พ. 2554 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
15 ก.พ. 2554 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
15 พ.ค. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 0940.4/7148
1 เม.ย. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อด 0017.1/6189
11 เม.ย. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/8187
24 ต.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 0940.4/7148
2 เม.ย. 2562 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อด 0017.1/6189
17 เม.ย. 2562 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/8187
24 ต.ค. 2562 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 ธ.ค. 2562 28
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
3 ธ.ค. 2562 29
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
3 ธ.ค. 2562 29
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
3 ธ.ค. 2562 29
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
3 มี.ค. 2563
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กร 0003/750
12 มี.ค. 2563
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองคำบ้านอ้อมกอพร้อมอาคารประกอบ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้