รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (กรณีต่อเนื่องจากหนังสือสำนักราช รล 0008.4/21687 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำแก้มลิงหนองจีระ)
ผู้ถวายฎีกา
นายถนอม วงศ์ใหญ่
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/4284
รายละเอียด
ขอเปลี่ยนแปลงการออกแบบก่อสร้างฝายทดน้ำทุ่งต้นแฟนเป็นการปรับปรุงฝายหลวง บ้านทุ่งติ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พร้อมระบบส่งน้ำเข้าสู่หนองจีระ
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พะเยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
28 ก.พ. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
7 มี.ค. 2562 6
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
7 มี.ค. 2562 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สมบูรณ์ วงค์กาด
7 มี.ค. 2562 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
7 มี.ค. 2562 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
24 เม.ย. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
11 เม.ย. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ส.จว.พะเยา
12 มี.ค. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
10 เม.ย. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
22 เม.ย. 2562 5
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ส.จว.พะเยา
19 มี.ค. 2563 6
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
13 เม.ย. 2563 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
22 มิ.ย. 2563 48
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้