รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2562_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางโสภนา ภักดีไพบูลย์สกุล
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/6297
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 2, 5, 6 และ 11 ตำบลลำเลียง ซึ่งประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
13 มี.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระนอง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
18 มี.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
18 มี.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
25 มี.ค. 2562 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
25 มี.ค. 2562 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
26 มี.ค. 2562 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
30 พ.ค. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดระนอง 18 เมษายน 2562
22 เม.ย. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดระนอง 17 พฤษภาคม 2562
21 พ.ค. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.ระนอง 13 มิถุนายน 2562
24 มิ.ย. 2562 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ 14 มิถุนายน 2562
18 มิ.ย. 2562 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้ 24 กรกฎาคม 2562
1 ส.ค. 2562 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 3 สิงหาคม 2562
6 ส.ค. 2562 1
7.7
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อบต.ลำเลียง 1 ตุลาคม 2562
3 ต.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดระนอง 18 เมษายน 2562
22 เม.ย. 2562 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดระนอง 17 พฤษภาคม 2562
21 พ.ค. 2562 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.ระนอง 13 มิถุนายน 2562
24 มิ.ย. 2562 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ 14 มิถุนายน 2562
19 มิ.ย. 2562 2
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้ 24 กรกฎาคม 2562
1 ส.ค. 2562 1
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 3 สิงหาคม 2562
13 ส.ค. 2562 5
8.7
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อบต.ลำเลียง 1 ตุลาคม 2562
3 ต.ค. 2562 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
31 ม.ค. 2563 87
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
31 ม.ค. 2563 87
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
31 ม.ค. 2563 87
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้