รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2562_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองศาลา
ผู้ถวายฎีกา
ายทองไกร ปัญจะแก้ว (905)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/2744
รายละเอียด
ด้วย นายทองไกร ปัญจะแก้ว ประธานสภาองค์กรกรชุมชนตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมผู้นำชุมชน ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี สืบเนื่องจากได้เคยมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำดังกล่าว แต่กลับส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ แหล่งอาหารของชุมชน และที่สำคัญยิ่งปริมาณน้ำที่เคยมีตลอดปีกลับเหือดแห้งหายไป
หนังสือสำนักราชลงวันที่
25 เม.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
มหาสารคาม
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
29 เม.ย. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 พ.ค. 2562 4
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 พ.ค. 2562 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
2 พ.ค. 2562 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 พ.ค. 2562 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้