รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำและระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสมรัช คีรีมาเจริญกุล
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/2826
รายละเอียด
นายสมรัช คีรีมาเจริญกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำและระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
28 เม.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
29 เม.ย. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 พ.ค. 2562 4
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
3 พ.ค. 2562 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
3 พ.ค. 2562 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
3 พ.ค. 2562 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
29 พ.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้