รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_11
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งเหนือ
ผู้ถวายฎีกา
นายสันติ ตรีนพ
เลขที่หนังสือสำนักราช
31/07/2562
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งเหนือ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
13 ส.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
13 ส.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
13 ส.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
14 ส.ค. 2562 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
14 ส.ค. 2562 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
14 ส.ค. 2562 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
22 ส.ค. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
25 ก.ย. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
15 พ.ย. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
26 ก.ย. 2562 26
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
25 ก.ย. 2562 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
15 พ.ย. 2562 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้