รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2555_14
เรื่อง
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางมลิวัลย์ สมพร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/11756
รายละเอียด
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักราชเลขาธิการได้แจ้งเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบริเวณโนนหญ้านาง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองขามป้อมและคลองอีสานเขียวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น บัดนี้ นางมลิวัลย์ สมพร ราษฎรอยู่บ้านเลขที่ ๓๕ บ้านถาวรพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และคณะ มีหนังสือคัดค้านการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหญ้านาง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวระบบท่อส่งน้ำ ทำให้ราษฎรบางส่วนไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ความละเอียดตามสำเนาหนังสือที่ได้แนบมาพร้อมนี้
หนังสือสำนักราชลงวันที่
16 พ.ค. 2555
ปีงบประมาณ
2555
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครราชสีมา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
21 พ.ค. 2555 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
23 พ.ค. 2555 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
15 มิ.ย. 2555 20
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์
15 มิ.ย. 2555 20
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
15 มิ.ย. 2555 20
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
19 มิ.ย. 2555
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0335/5871
15 มิ.ย. 2555 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0335/5871
15 มิ.ย. 2555 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
15 มิ.ย. 2555 1
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
15 มิ.ย. 2555 1
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
15 มิ.ย. 2555 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้