รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_15
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายพิชิตชัย โพธิ์เทียน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/18607
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 ส.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ส.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 ส.ค. 2562 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 ก.ย. 2562 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ
3 ก.ย. 2562 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
3 ก.ย. 2562 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
2 ธ.ค. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จว.พช.
26 ก.ย. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1 ต.ค. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
28 พ.ค. 2563 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จว.พช.
2 มิ.ย. 2563 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
4 มิ.ย. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จว.พช.
26 ก.ย. 2562 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1 ต.ค. 2562 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
8 มิ.ย. 2563 8
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จว.พช.
8 มิ.ย. 2563 5
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
8 มิ.ย. 2563 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
10 ก.ค. 2563 27
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
10 ก.ค. 2563 27
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
10 ก.ค. 2563 27
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
14 ก.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้