รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2543_4
เรื่อง
ขอพระราชทานพระมหากรุณา
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญลือ เงินทิพย์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0005/7338
รายละเอียด
ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการพิจารณาแก้ไขเขื่อนกั้นน้ำซึ่งสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถอำนวยประโยชน์ได้
หนังสือสำนักราชลงวันที่
11 พ.ค. 2543
ปีงบประมาณ
2543
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระนอง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
16 พ.ค. 2543 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
18 พ.ค. 2543 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
28 มิ.ย. 2543 32
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
29 มิ.ย. 2543 33
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
29 มิ.ย. 2543 33
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมประมง 24 ตุลาคม 2543
27 ต.ค. 2543 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า 17 มกราคม 2544
19 ม.ค. 2544 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง 30 มกราคม 2544
1 ก.พ. 2544 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมประมง 24 ตุลาคม 2543
27 ต.ค. 2543 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า 17 มกราคม 2544
23 ม.ค. 2544 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง 30 มกราคม 2544
1 ก.พ. 2544 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
26 ก.พ. 2544 18
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
26 ก.พ. 2544 18
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 ก.พ. 2544 18
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
4 ก.ค. 2544
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมเจ้าท่า
25 ก.ค. 2544
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
-
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้