รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2563_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายพงษ์ศักดิ์ สมบัติกำไร (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/25592
รายละเอียด
ด้วย นายพงษ์ศักดิ์ สมบัติกำไร ราษฎรบ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
7 พ.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
11 พ.ย. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
12 พ.ย. 2562 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
12 พ.ย. 2562 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
12 พ.ย. 2562 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
12 พ.ย. 2562 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
16 ธ.ค. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อด 0017.1/20645
27 ธ.ค. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อด 0017.1/4320
11 มี.ค. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/4042
27 เม.ย. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อด 0017.1/20645
27 ธ.ค. 2562 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อด 0017.1/4320
11 มี.ค. 2563 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/4042
27 เม.ย. 2563 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
27 พ.ค. 2563 22
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
29 พ.ค. 2563 24
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
1 มิ.ย. 2563 25
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
1 มิ.ย. 2563 25
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้