รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2559_15
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายเชิดชูการ นาเสถียร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/6193
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างฝายขนาดเล็ก ยกคันอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น 1 เมตร และขุดลอกคลองส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี อำเภอไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ ไปยัง บ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ ซึ่งจะทำให้มีน้ำใช้ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
11 มี.ค. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลพบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 มี.ค. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 มี.ค. 2559 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 มี.ค. 2559 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ รปร.
17 มี.ค. 2559 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
17 มี.ค. 2559 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
23 ม.ค. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
6 ส.ค. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลพบุรี
4 ม.ค. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
13 ส.ค. 2562 5
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลพบุรี
4 ม.ค. 2564 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
16 มี.ค. 2564 52
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
16 มี.ค. 2564 52
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
16 มี.ค. 2564 52
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
15 พ.ย. 2564
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดลพบุรี
22 พ.ย. 2564
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน
22 พ.ย. 2564
13.3
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำ
22 พ.ย. 2564
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการฝายบ้านโคกเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการฝายบ้านโคกเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ
24 พ.ย. 2564
14.3
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการฝายบ้านโคกเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ
24 พ.ย. 2564
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้