รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2559_15
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายเชิดชูการ นาเสถียร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/6193
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างฝายขนาดเล็ก ยกคันอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น 1 เมตร และขุดลอกคลองส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี อำเภอไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ ไปยัง บ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ ซึ่งจะทำให้มีน้ำใช้ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
11 มี.ค. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลพบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 มี.ค. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 มี.ค. 2559 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 มี.ค. 2559 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ รปร.
17 มี.ค. 2559 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
17 มี.ค. 2559 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
23 ม.ค. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
6 ส.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
13 ส.ค. 2562 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้