รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2563_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/27022
รายละเอียด
ด้วย นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ ราษฎรบ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
25 พ.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ชัยภูมิ
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
28 พ.ย. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 พ.ย. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
29 พ.ย. 2562 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
29 พ.ย. 2562 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
29 พ.ย. 2562 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้