รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านกุ่มเนิ้งใต้
ผู้ถวายฎีกา
นายอุดม วรรณสุภา ราษฎรบ้านกุ่มเนิ้งใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่มอกใต้ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 008.4/23003
รายละเอียด
นายอุดม วรรณสุภา ราษฎรบ้านกุ่มเนิ้งใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่มอกใต้ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านกุ่มเนิ้งใต้
หนังสือสำนักราชลงวันที่
4 ต.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
10 ต.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
10 ต.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
11 ต.ค. 2562 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร. ลลิต ถนอมสิงห์
11 ต.ค. 2562 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
11 ต.ค. 2562 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยานฯ
27 พ.ย. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้้้้้
27 ธ.ค. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำปาง
24 ม.ค. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยานฯ
27 พ.ย. 2562 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้้้้้
13 ม.ค. 2563 12
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำปาง
30 ม.ค. 2563 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้