รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2563_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายจรัญ เสาอีง่อง (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/1690
รายละเอียด
ด้วย นายจรัญ เสาอีง่อง อยู่บ้านเลขที่ 209 หมู่ที่ 7 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำบริเวณบ้านสังข์ หมู่ที่ 7 และ 13 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย
หนังสือสำนักราชลงวันที่
23 ม.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ยโสธร
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 ม.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 ม.ค. 2563 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
28 ม.ค. 2563 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
30 ม.ค. 2563 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
30 ม.ค. 2563 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้