รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2563_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำถ้ำหมากหม่าง และก่อร้างถนน
ผู้ถวายฎีกา
นางวงเวียน พลนามอินทร์ (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/1670
รายละเอียด
ด้วย นางวงเวียน พลนามอินทร์ ราษฎรบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำถ้ำหมากหม่าง และก่อสร้างถนนบริเวณบ้านโนนสวรรค์ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร และเป็นแนวกันไฟป่า
หนังสือสำนักราชลงวันที่
23 ม.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 ม.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
30 ม.ค. 2563 4
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
7 ก.พ. 2563 10
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.(รักษาราชการแทน)ปวัตร์ นวะมะรัตน
7 ก.พ. 2563 10
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
7 ก.พ. 2563 10
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้