รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2563_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงกุดหลึม-หนองผือ
ผู้ถวายฎีกา
นายภานุพงค์ มุ่งงาม (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/2189
รายละเอียด
ด้วย นายภานุพงค์ มุ่งงาม ราษฎรบ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงกุดหลึม-หนองผือ ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
29 ม.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ยโสธร
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
3 ก.พ. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
11 ก.พ. 2563 7
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
11 ก.พ. 2563 7
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
11 ก.พ. 2563 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
11 ก.พ. 2563 7
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้