รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2563_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสมหมาย สิมาทอง (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/2662
รายละเอียด
ด้วย นายสมหมาย สิมาทอง อยู่บ้านเลขที่ 225 หมู่ที่ 7 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
5 ก.พ. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ชัยภูมิ
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
7 ก.พ. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
11 ก.พ. 2563 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
12 ก.พ. 2563 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
12 ก.พ. 2563 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
12 ก.พ. 2563 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้