รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ผู้ถวายฎีกา
นายเกรียงศักดิ์ ศรีวิชัย
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/2658
รายละเอียด
นายเกรียงศักดิ์ ศรีวิชัย ราษฎรบ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณริมแม่น้ำกก เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลท่าตอน ซึ่งประสบปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่งได้รับความเสียหาย
หนังสือสำนักราชลงวันที่
5 ก.พ. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้