รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2563_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยบางทอง
ผู้ถวายฎีกา
นางกุลิสรา อุคะหะจะโร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/2554
รายละเอียด
นางกุลิสรา อุคะหะจะโร ราษฎร หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยบางทอง เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 2 และ 4 ตำบลไทรทอง ซึ่งประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
4 ก.พ. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้