รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2563_8
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายดวงจันทร์ ธารารักษ์ (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/5162
รายละเอียด
ด้วย นายดวงจันทร์ ธารารักษ์ หมู่ที่ 13 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 ก.พ. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ชัยภูมิ
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 มี.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 มี.ค. 2563 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
3 มี.ค. 2563 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.(รักษาราชการแทน) ปวัตร์ นวะมะรัตน
3 มี.ค. 2563 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
4 มี.ค. 2563 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้