รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2563_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประปาภูเขา
ผู้ถวายฎีกา
นายสุนทร ประตาทะโย
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/6341
รายละเอียด
ด้วยนายสุนทร ประตาทะโย ราษภรบ้านฝายพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่บ้านฝายพัฒนา ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านฝายพัฒนา หมู่ที่ 7 และบ้าน ห้วยหิน หมู่ที่ 1 ซึ่งคลาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
17 มี.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลพบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
20 มี.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
20 มี.ค. 2563 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
20 มี.ค. 2563 1
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
27 มี.ค. 2563 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
30 มี.ค. 2563 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มจังหวัดลพบุรี
13 เม.ย. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
8 มิ.ย. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลพบุรี
12 พ.ค. 2563 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26 พ.ค. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มจังหวัดลพบุรี
13 เม.ย. 2563 0
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
8 มิ.ย. 2563 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลพบุรี
12 พ.ค. 2563 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26 พ.ค. 2563 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้