รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2563_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประปาภูเขา
ผู้ถวายฎีกา
นายสุนทร ประตาทะโย
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/6341
รายละเอียด
ด้วยนายสุนทร ประตาทะโย ราษภรบ้านฝายพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่บ้านฝายพัฒนา ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านฝายพัฒนา หมู่ที่ 7 และบ้าน ห้วยหิน หมู่ที่ 1 ซึ่งคลาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
17 มี.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลพบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
20 มี.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
20 มี.ค. 2563 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
20 มี.ค. 2563 1
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
27 มี.ค. 2563 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
30 มี.ค. 2563 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
22 ก.ย. 2563
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มจังหวัดลพบุรี
13 เม.ย. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
8 มิ.ย. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลพบุรี
12 พ.ค. 2563 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26 พ.ค. 2563 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
11 มี.ค. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มจังหวัดลพบุรี
13 เม.ย. 2563 0
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
8 มิ.ย. 2563 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลพบุรี
12 พ.ค. 2563 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26 พ.ค. 2563 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
15 มี.ค. 2564 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
29 มิ.ย. 2564 74
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
29 มิ.ย. 2564 74
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
30 มิ.ย. 2564 75
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
15 พ.ย. 2564
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดลพบุรี
22 พ.ย. 2564
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประะทาน
22 พ.ย. 2564
13.3
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำ
22 พ.ย. 2564
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านฝายพัฒนา
24 พ.ย. 2564
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านฝายพัฒนา
24 พ.ย. 2564
14.3
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านฝายพัฒนา
24 พ.ย. 2564
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้