รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2563_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านนา
ผู้ถวายฎีกา
นายสุดใจ นิสัยสัตย์ และ นายสุริยา อุดมพร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/7725
รายละเอียด
ด้วยนายสุดใจ นิสัยสัตย์ ราษฎรตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และ นายสุริยา อุดมพร ราษฎรตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองบ้านนา บริเวณพื้นที่ตำบลบบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 เม.ย. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สระบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
17 เม.ย. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
20 เม.ย. 2563 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
30 เม.ย. 2563 10
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รปร.
30 เม.ย. 2563 10
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
30 เม.ย. 2563 10
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
29 ก.ย. 2563
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
21 พ.ค. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
10 มิ.ย. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
17 ก.ค. 2563 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดนครนายก
24 ส.ค. 2563 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
8 ก.ย. 2563 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
8 ธ.ค. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
22 พ.ค. 2563 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
10 มิ.ย. 2563 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
20 ก.ค. 2563 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดนครนายก
25 ส.ค. 2563 2
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
8 ก.ย. 2563 1
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
13 ธ.ค. 2564 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้