รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2563_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสมเดช ใจดี
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/ 7722
รายละเอียด
ด้วย นายสมเดช ใจดี ราษฎรตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริเวณพื้นที่ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนิคมกระเสียวและตำบลห้วยขมิ้น ซึ่งขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 มี.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุพรรณบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
16 เม.ย. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
17 เม.ย. 2563 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
21 เม.ย. 2563 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รปร.
24 เม.ย. 2563 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
27 เม.ย. 2563 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
18 พ.ค. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
29 มิ.ย. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
18 พ.ค. 2563 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
30 มิ.ย. 2563 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้