รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_8
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสาย อินแก้ว
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/10193
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
1 มิ.ย. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำพูน
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
4 มิ.ย. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
4 มิ.ย. 2563 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 มิ.ย. 2563 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
9 มิ.ย. 2563 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 มิ.ย. 2563 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้