รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_8
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสาย อินตาแก้ว
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/10193
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
1 มิ.ย. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำพูน
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
4 มิ.ย. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
4 มิ.ย. 2563 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 มิ.ย. 2563 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
9 มิ.ย. 2563 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 มิ.ย. 2563 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
16 มี.ค. 2564
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
7 พ.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
21 เม.ย. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำพูน
18 ส.ค. 2563 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
12 ก.ย. 2565 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
27 ธ.ค. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
12 พ.ค. 2564 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
27 เม.ย. 2564 5
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำพูน
21 ส.ค. 2563 4
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
12 ก.ย. 2565 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
27 ธ.ค. 2565 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
6 ม.ค. 2566 9
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ทปษ.สุพร
9 ม.ค. 2566 10
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ปวัตร์ นวะมะรัตน
9 ม.ค. 2566 10
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
9 ม.ค. 2566 10
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้