รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายชโลธร พัฒน์ทวีกิจ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/5519
รายละเอียด
ด้วย นายชโลธร พัฒน์ทวีกิจ บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 1 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมรากุมารี ความว่าตนเองเป็นตัวแทนราษฎรตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ด้วยเหตุผลนี้จึงขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
หนังสือสำนักราชลงวันที่
3 พ.ย. 2563
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
6 พ.ย. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
9 พ.ย. 2563 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
24 พ.ย. 2563 11
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รองฯลลิต
24 พ.ย. 2563 11
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
24 พ.ย. 2563 11
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
17 มี.ค. 2564
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
25 ธ.ค. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
15 ธ.ค. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
25 ม.ค. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
20 ธ.ค. 2564 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
12 พ.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
25 ธ.ค. 2563 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
18 ธ.ค. 2563 4
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
25 ม.ค. 2564 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
20 ธ.ค. 2564 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
12 พ.ย. 2564 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้