รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2564_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายเพลิน ฤทธิ์ถิ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/802
รายละเอียด
ด้วย นายเพลิน ฤทธิ์ถิ ราษฎรบ้านป่าเด็งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งประจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือขอให้กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านป่าเด็งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
18 ม.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เพชรบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
21 ม.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
22 ม.ค. 2564 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
26 ม.ค. 2564 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
26 ม.ค. 2564 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
27 ม.ค. 2564 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
23 มี.ค. 2564
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
16 มี.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16 เม.ย. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
16 เม.ย. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
28 มิ.ย. 2564 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
2 ก.ค. 2564 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
18 เม.ย. 2565 1
7.7
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
2 ก.ย. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
16 มี.ค. 2564 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
19 เม.ย. 2564 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
19 เม.ย. 2564 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
28 มิ.ย. 2564 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
7 ก.ค. 2564 4
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
20 เม.ย. 2565 3
8.7
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
5 ก.ย. 2565 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้