รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2564_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกบึงโขล่ฝั่งใต้
ผู้ถวายฎีกา
นายประเสริฐ กลิ่่นมาลัย
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/1942
รายละเอียด
ด้วยนายประเสริฐ กลิ่นมาลัย ราษฎรบ้านแคราย หมู่ที่ 8 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือขอให้นำกราบบังคมทูลกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกบึงโขล่ฝั่งใต้ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
1 ก.พ. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
4 ก.พ. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
4 ก.พ. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 ก.พ. 2564 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
15 ก.พ. 2564 8
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
15 ก.พ. 2564 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
25 มี.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5 เม.ย. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
21 เม.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
29 มี.ค. 2564 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
8 เม.ย. 2564 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
23 เม.ย. 2564 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
27 ธ.ค. 2564 175
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ ลปร.
27 ธ.ค. 2564 175
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
27 ธ.ค. 2564 175
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้