รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2564_4
เรื่อง
ขอพระราชทานความเป็นธรรมในการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นางกัลยา ไชยรัตน์
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.85/5116
รายละเอียด
ด้วย นางกัลยา ไชยรัตน์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอยะลา จังหัวดยะลา ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา เรื่องขอพระราชทานความเป็นธรรมในการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หนังสือสำนักราชลงวันที่
11 มี.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดิน
จังหวัด
ยะลา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
15 มี.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
15 มี.ค. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
19 มี.ค. 2564 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
22 มี.ค. 2564 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
22 มี.ค. 2564 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
29 ต.ค. 2564
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
25 พ.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดยะลา
14 มิ.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
25 พ.ค. 2564 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดยะลา
14 มิ.ย. 2564 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้