รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขุนห้วยหมื่น
ผู้ถวายฎีกา
นายกระจ่าง ไชยแก้ว (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/4059
รายละเอียด
ด้วย นายกระจ่าง ไชยแก้ว ราษฎรบ้านแม่หว่างบน หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขุนห้วยหมื่น เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนาทราย อำเภอลี้ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.พ. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำพูน
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
25 ก.พ. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
25 ก.พ. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
1 มี.ค. 2564 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.นายลลิต ถนอมสิงห์
2 มี.ค. 2564 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 มี.ค. 2564 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้