รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
ผู้ถวายฎีกา
นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0227.84/4253
รายละเอียด
ด้วย นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม ราษฎรบ้านไร่ตาพุฒ หมู่ที่ 9 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายเพื่อช่วยเหลือราษฎร 3 ตำบล อำเภอวิเชียรบุรี ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งกับประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
28 ก.พ. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
3 มี.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
3 มี.ค. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 มี.ค. 2564 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
9 มี.ค. 2564 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 มี.ค. 2564 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้