รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_8
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายอรุณ ส่องแสง
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/9340
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง กับประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
12 เม.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
21 เม.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
21 เม.ย. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
5 พ.ค. 2564 10
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
5 พ.ค. 2564 10
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
5 พ.ค. 2564 10
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
24 มี.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
14 มิ.ย. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
10 มิ.ย. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
9 มิ.ย. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
6 ก.ย. 2564 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
15 มี.ค. 2565 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
9 มี.ค. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
14 มิ.ย. 2564 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
10 มิ.ย. 2564 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
9 มิ.ย. 2564 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
6 ก.ย. 2564 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
18 มี.ค. 2565 4
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
9 มี.ค. 2566 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้