รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_10
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำในลำน้ำแม่ปิง
ผู้ถวายฎีกา
นายอนันต์ แย้มไพบูลย์
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/8597
รายละเอียด
ขอพระราชโครงการก่อสรา้งฝายทดน้ำในลำน้ำแม่ปิง เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 พ.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
19 พ.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
19 พ.ค. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
19 พ.ค. 2564 1
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
19 พ.ค. 2564 1
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
19 พ.ค. 2564 1
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
21 มิ.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
21 มิ.ย. 2564 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้