รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_13
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรินพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายชัยเดช จินดาวิจิตร
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/9915
รายละเอียด
ด้วย นายชัยเดช จินดาวิจิตร ราษฎรบ้านปางกล้วยค้าว หมู่ที่ 16 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราช่ททานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรินพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลป่าหุ่ง ตำบลสันกลาง และตำบลเมืองพาน อำเภอพาน ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
9 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 มิ.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 มิ.ย. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
28 มิ.ย. 2564 11
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
28 มิ.ย. 2564 11
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
28 มิ.ย. 2564 11
5.2
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
28 มิ.ย. 2564 11
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้