รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_14
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยพร้าวกุดพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายโยธิน แสนใจ
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/10706
รายละเอียด
ด้วย นายโยธิน แสนใจ ราษฎรบ้านศรีลานนา หมู่ที่ 5 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยพร้าวกุดพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
18 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
23 มิ.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
23 มิ.ย. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 ก.ค. 2564 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
2 ก.ค. 2564 8
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 ก.ค. 2564 8
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้