รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_16
เรื่อง
ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมฝายแม่มอน
ผู้ถวายฎีกา
นายจันทร์คำ หอมแก่นจันทร์
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0206.14/2354
รายละเอียด
ด้วย นายจันทร์คำ หอมแก่นจันทร์ กำนันวิเชตนคร พร้อมด้วยผู้นำชุมชนตำบลวิเชตนครและตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมฝายแม่มอน เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลา 41 ปี เกิดความชำรุดเสียหาย และขอขยายพื้นที่กักเก็บน้ำตอนบนฝายแม่มอน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่
หนังสือสำนักราชลงวันที่
23 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
28 มิ.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 มิ.ย. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 ก.ค. 2564 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
2 ก.ค. 2564 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 ก.ค. 2564 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
18 ม.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
13 ส.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยาน
11 ส.ค. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
25 ส.ค. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำปาง
8 ต.ค. 2564 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
14 ก.พ. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
18 ส.ค. 2564 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยาน
16 ส.ค. 2564 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
25 ส.ค. 2564 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำปาง
8 ต.ค. 2564 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
15 ก.พ. 2565 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้