รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_17
เรื่อง
ขอพระราชทานแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน
ผู้ถวายฎีกา
พระอธิการสันติสุข ญาณเมธี
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0206.14/2348
รายละเอียด
ด้วย พระอธิการสันติสุข ญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่ง เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเสือ อำเภอทะ จังหวัดลำปาง มีลิขิตพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื่องจากประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก
หนังสือสำนักราชลงวันที่
23 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
28 มิ.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 มิ.ย. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 ก.ค. 2564 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
2 ก.ค. 2564 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 ก.ค. 2564 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
18 ม.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
20 ก.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
16 ส.ค. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
29 ก.ค. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
17 ก.ย. 2564 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
29 ก.ค. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
29 ก.ค. 2564 8
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
25 ส.ค. 2564 8
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
29 ก.ค. 2564 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
17 ก.ย. 2564 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
6 ส.ค. 2564 7
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้