รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2564_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายไหว มีสุข
เลขที่หนังสือสำนักราช
ที่ พว 0207.83
รายละเอียด
ด้วย นายไหว มีสุข ราษฎรบ้านวังมน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านวังมน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขดแคลนน้ำสำหรับอุโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
1 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
หนองบัวลำภู
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
4 มิ.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
7 มิ.ย. 2564 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
10 มิ.ย. 2564 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
10 มิ.ย. 2564 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
10 มิ.ย. 2564 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้