รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2564_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสุภัทรชัย หันจรัส
เลขที่หนังสือสำนักราช
ที่ พว 0207.83/9614
รายละเอียด
ด้วย นายสุภัทรชัย หันจรัส ประธานสภาเกษตรกรตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่ล่งน้ำบริเวณ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฤสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
1 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
กาฬสินธุ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
4 มิ.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
7 มิ.ย. 2564 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
10 มิ.ย. 2564 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
10 มิ.ย. 2564 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
10 มิ.ย. 2564 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
2 มี.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.กาฬสินธุ์ ที่ กส 0006/8604
20 ก.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
18 เม.ย. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.กาฬสินธุ์ ที่ กส 0006/8604
22 ก.ค. 2564 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
21 เม.ย. 2565 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้