รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2564_8
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสันติธรรม กองพรมฤทธิ์
เลขที่หนังสือสำนักราช
ที่ พว 0207.83/11420
รายละเอียด
ด้วยนายสันติธรรม กองพรมฤทธิ์ ราษฎรบ้านค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณฝายวังจระเข้และฝายห้วยวังเดือนห้า(ห้วยลิง) ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
25 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ขอนแก่น
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
28 มิ.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 มิ.ย. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 ก.ค. 2564 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
2 ก.ค. 2564 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 ก.ค. 2564 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้