รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_18
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำหน่วยที่ 8 ของกรมชลประทาน
ผู้ถวายฎีกา
นายสมหมาย กองทรัพย์
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/12812
รายละเอียด
ด้วย นายสมหมาย กองทรัพย์ ราษฎรบ้านห้วยทรายสอง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำหน่วยที่ 8 เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดิม เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลหนองบัวใต้ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 ก.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 ส.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
3 ส.ค. 2564 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 ส.ค. 2564 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
9 ส.ค. 2564 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 ส.ค. 2564 6
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้