รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2564_11
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางสาวน้ำผึ้ง ทวีศรี
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/ 13413
รายละเอียด
ด้วย นางสาวน้ำผึ้ง ทวีศรี ราษฎรบ้านไพรงาม ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมรระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านไพรงาม ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
3 ส.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
กาญจนบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
9 ส.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
9 ส.ค. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
11 ส.ค. 2564 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
16 ส.ค. 2564 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
20 ส.ค. 2564 9
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
30 มี.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดกาญจนบุรี
15 ก.ย. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
14 ก.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดกาญจนบุรี
16 ก.ย. 2564 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
17 ก.ย. 2564 4
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
13 มิ.ย. 2565 194
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
13 มิ.ย. 2565 194
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
14 มิ.ย. 2565 195
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้