รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2564_11
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้ถวายฎีกา
นางบังอร ทะวาศิริ
เลขที่หนังสือสำนักราช
ที่ พว 0207.83/15226
รายละเอียด
ด้วย นางบังอร ทะวาศิริ ราษฎรบ้านกุดอีเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลหัวนา อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
7 ก.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
10 ก.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
16 ก.ย. 2564 5
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 ก.ย. 2564 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
17 ก.ย. 2564 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
17 ก.ย. 2564 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
23 มี.ค. 2565
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้