รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2564_13
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายเปลี่ยง อาจสมัย
เลขที่หนังสือสำนักราช
ที่ พว 0207.83/15577
รายละเอียด
ด้วย นายเปลี่ยง อาจสมัย ราษฎรบ้านกุดหมากไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือใ้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่ งน้ำบริเวณฝายห้วยป่าหวาย บ้านโนนสว่าง ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ เพื่อช่วยราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
9 ก.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
13 ก.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
16 ก.ย. 2564 4
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
20 ก.ย. 2564 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
20 ก.ย. 2564 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
20 ก.ย. 2564 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
22 มี.ค. 2565
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้